EUROPA SOLO SULLA CARTA: l’esempio dei tre confini ITA AUT SLO

Share Button

Sono trascorsi diversi anni dalla caduta dei confini attorno al Friuli Venezia Giulia, prima quello con l’Austria, poi quello con la Slovenia e prossimamente, con l’adeguamento delle regole di Schengen, cadrà anche quello “vicino” con l’Istria e la Croazia. Un periodo di grandi trasformazioni che ha fatto sparire anche pregiudizi e paure, che ha messo in moto un’osmosi naturale di persone e merci che hanno iniziato a circolare liberamente senza più barriere, generando traffici e spostamenti e trasferimenti anche di nuclei familiari, lavoratori e imprese. La stessa vita quotidiana delle famiglie ha beneficiato di queste aperture dei confini favorendo, ancor più di un tempo visti i profondi mutamenti del mercato, gli scambi dei consumatori da un paese all’altro a seconda delle convenienze, delle offerte dei prodotti e della qualità. Un’osmosi che ha fatto bene in parte anche al turismo tra “vicini”.

europa
A questo processo di apertura che, soprattutto inizialmente, sull’onda dell’europeismo, ha entusiasmato anche opinionisti, giornalisti e uomini della cultura, non è seguita poi in maniera “strutturale”, nel senso che non è proseguita, una libera circolazione delle idee, delle opinioni, e soprattutto si è spento l’interscambio di notizie e informazioni, in particolare tra le aree contermini di ex-confine. Sui giornali del Fvg, in pochissimi casi (limitati per ora solo a Il Piccolo) sono apparse notizie se non quelle confinate sulle pagine “promosse” a livello governativo (la pagina dell’Istria e Quarnero) oppure su questioni di cronaca nera o politica riguardanti grandi eventi di tipo nazionale (elezioni, cambi di governo, crisi economica e finanziaria delle banche). A livello radio-televisivo regionale non ci sono stati grandi servizi, la Rai mantiene a fatica la trasmissione Est-Ovest che tratta però in particolare di temi dell’Europa centrale e dei Balcani. Non ci sono notizie precise sui servizi e le trasmissioni in Austria, Slovenia e Croazia, ci sono state collaborazioni transfrontaliere, ma non in maniera continuativa.

Un quadro, di assenza di comunicazioni e informazioni, che ora, incrinato dalla crisi economica, è reso ancora più fosco e incerto dai malumori e i nazionalismi che stanno montando nei vari paesi nei confronti dell’Europa e contro lo spirito dell’europeismo. Anche progetti come l’Euroregione non trovano più spazio di discussione sui mass media e nemmeno grandi sponsor. Le regioni vicine si sono richiuse in se stesse, sono caduti i confini, ma non sono cadute le frontiere, soprattutto delle idee e delle notizie.

E’ giunto il momento di fare assieme una riflessione sulle iniziative da prendere assieme per “abbattere” le ultime barriere per far circolare le notizie. Ed è per questo che l’Ordine dei Giornalisti del Fvg propone due giorni di riflessione il 26 e 27 settembre 2014.
Per questo appuntamento è stato scelto un luogo simbolo per tutta l’Euroregione, che è Arnoldstein, paese della Carinzia poco al di là del confine italiano e sloveno, città del monte dei tre confini Dreiländereck, sulla cui cima si incontrano i sentieri di Italia, Austria e Slovenia. Per l’occasione il Comune di Arnoldstein ha dato il patrocinio all’iniziativa offrendo l’ospitalità nelle rovine del monastero.

L’incontro vuole proporre una riflessione sulle iniziative da prendere assieme ai giornalisti della Carinzia, del Friuli Venezia Giulia, della Slovenia. E saranno invitati anche come amici i colleghi giornalisti della Croazia.

Il programma:

Venerdì 26 settembre
Arrivo e registrazione alle ore 15.00.
Saluto del sindaco di Arnoldstein Erik Kessler (saranno invitati anche i sindaci di Tarvisio e Kranjska Gora).
Inizio lavori ore 15.30 – termine lavori ore 18.30.
Intervento dei rappresentanti dei giornalisti (sarà invitato il presidente del Cnog Italiano, Enzo Jacopino)
Incontro conviviale a cena dove si continuerà a parlare

Sabato 27 settembre
Ore 10.00-12.00 conclusione dei lavori alla presenza delle rappresentanze istituzionali del governo del Fvg, della Carinzia e della vicina regione Slovena (saranno invitati rappresentanti delle istituzioni croate).
Possibile firma di una protocollo di intesa – o di intenti, per promuovere politicamente il dialogo tra le regioni vicine. Una sorta di “carta dei Tre confini” che servirà a promuovere poi tutta una serie di incontri e appuntamenti singoli tra giornalisti nelle varie località.
Ore 12.00 chiusura lavori, brindisi finale e piccolo rinfresco.
Rientro a casa.

L’appuntamento di due giorni sarà inserito anche nel programma di formazione e nel Piano formativo: crediti eventuali 4

Nachrichten ohne Grenzen, vijesti bez granica,
novice brez meja, notizie senza confini

Že nekaj let je minilo, odkar so okoli Furlanije Julijske krajine padle meje, najprej meja z Avstrijo, nato s Slovenijo in kmalu bo s prilagoditvijo schengenskim predpisom padla tudi „bližnja“ meja z Istro in Hrvaško. Gre za obdobje velikih sprememb, v katerem so izginili tudi predsodki in strahovi, se je sprožila naravna ozmoza ljudi in blaga, ki je začelo prosto krožiti brez pregrad, kar je sprožilo tudi gibanje in  premikanje in selitve družin, delavcev in podjetij. Odprtje meja se pozitivno odraža tudi v vsakdanjem življenju družin, saj zaradi globokih sprememb tržišč v še večji meri kot v preteklosti omogoča prehod potrošnikov iz ene države v drugo glede na ugodnost, na ponudbo proizvodov in na kakovost. Ta ozmoza je blagodejno vplivala tudi na turizem med „sosedi“. Temu procesu odpiranja, ki je, zlasti na začetku, navduševala tudi politične komentatorje, novinarje in kulturne delavce, ni „strukturno“ sledilo prosto kroženje idej in mnenj, v smislu da se ni nadaljevalo, predvsem pa je ugasnila medsebojna izmenjava vesti in informacij, zlasti med sosednimi območji na bivši meji. Časopisi v Furlaniji Julijski krajin v zelo redkih primerih (ki so bili doslej omejeni le na dnevnik Il Piccolo) objavljajo tovrstne novice razen na straneh, ki jih „spodbuja“ vladna raven (istrske in kvarnerske strani), ali v člankih črne ali politične kronike  o velikih dogodkih na vsedržavni ravni (volitve, vladne spremembe, gospodarska in finančna kriza bank). Prav tako na deželnem radiu in televiziji ni pomembnih oddaj, RAI s težavo vzdržuje oddajo Est-Ovest, ki pa se ukvarja posebno s srednjeevropskimi in balkanskimi temami. Nimamo natančnih podatkov o reportažah in oddajah v Avstriji, Sloveniji in Hrvaški; prihajalo je do čezmejnega sodelovanja, vendar nič stalnega. Slika, ki torej kaže odsotnost komuniciranja in informiranja, postaja čedalje bolj mračna in negotova zaradi slabe volje in nacionalizma, ki v zvezi  z Evropo in evropejističnim duhom narašča v  marsikaterih državah. Projekti, kakršen je Evrodežela (Euroregione), ne najdejo več prostora za razpravo v medijih in tudi ne velikih sponzorjev. Sosedne regije so se spet zaprle vase; meje so padle, a niso padle pregrade, zlasti ne pregrade idej in novic.

Torej je čas, da skupaj premislimo skupne pobude, da „podremo“ zadnje zapreke in da bodo novice krožile. Novinarska  Zbornica Furlanije Julijske krajine zato predlaga dvodnevno srečanje 26. in 27. septembra 2014.
Za srečanje je bila izbrana lokacija, ki je simbol za vso Evrodeželo: to je Podklošter (Arnoldstein), kraj na Koroškem, le malo oddaljen od italijanske in slovenske meje, mesto, nad katerim se dviguje Peč (Dreiländereck), gora treh meja, kjer se na vrhu srečujejo slovenska, avstrijska in italijanska steza. Občina Podklošter (Arnoldstein) bo pokrovitelj pobude in bo udeležence pogostila v ruševinah samostana.

Namen srečanja je priložnost za razmislek o skupnih pobudah novinarjev iz Koroške, Furlanije Julijske krajine in Slovenije. Kot prijatelji bodo vabljeni tudi kolegi novinarji iz Hrvaške.

Program:

petek, 26. septembra:
prihod in vpis ob 15.00,
pozdrav župana občine Podklošter (Arnoldstein) Ericha Kesslerja
(vabljena bosta tudi župana občin Trbiž (Tarvisio) in Kranjska Gora;
začetek del ob 15.30, sklep ob 18.30;
s posegi predstavnikov novinarjev (vabljen bo predsednik vsedržavne Novinarske Zbornice Enzo Jacopino);
druženje na večerji, med katero se bodo pogovori nadaljevali;

sobota, 27. septembra:
od 10.00 do 12.00 sklepni del ob prisotnosti predstavnikov institucij vlade Dežele Furlanija Julijska krajina, Koroške in sosedne slovenske regije (vabljeni bodo tudi  predstavniki hrvaških institucij). Morebitni podpis protokola o soglasju – ali o namenih – za politično spodbuditev dialoga med sosednimi regijami. Gre za nekakšno „listino treh meja“, ki naj bi služila naknadnemu spodbujanju vrste posameznih srečanj in sestankov med novinarji, ki bodo v različnih krajih.
Ob 12.00 sklep srečanja, zaključna zdravica in zakuska. Odhod domov.
Dvodnevno srečanje bo vključeno tudi v program formativnega izobraževanja in v Formativni program: za eventualno dodelitev 4 formativnih kreditov.

Verschiedene Jahre sind vorbei, seitdem die Grenzen um Friaul-Julisch-Venetien gefallen sind. Nach der österreichischen und der slowenischen Grenze, wird binnen kurzem auch die nahe Grenze mit Istrien und Kroatien durch die Anpassungen an die Schengen-Regelungen fallen.

Es ist ein Zeitraum grosser Veränderungen gewesen, in dem auch Vorurteile und Ängste verschwunden sind. Eine Naturosmose von Familien, Waren, Arbeitnehmern und Unternehmen, die sich jetzt ohne Barrieren bewegen, ist im Gang gebracht worden. Der Alltag vieler Familien hat einen Vorteil von der Öffnung dieser Grenzen gezogen: der Handelsaustausch unter den Staaten ist je nach Preisgünstigkeit, Produktenangebot und Qualität gefördert worden. Diese Osmose hat auch den Tourismus unter Angrenzern entwickelt. Diesem Öffnungsprozess, der auf der Welle des Europäismus auch die Kolumnisten, die Journalisten und die Intelligenz am Anfang begeistert hatte, hat eine freie Ideen- und Meinungsfreizügigkeit sich nicht fortgesetzt. Insbesondere ist der Nachrichten- und Informationsaustausch unter den Nachbarstaaten um den ehemaligen Grenzen zum Stehen gekommen. In ganz wenigen Fällen (vorläufig nur auf der “Il Piccolo”) werden auf den Zeitungen von Friaul-Julisch Venetien Nachrichten über unsere gegenseitigen Gebiete veröffentlicht. Es geht aussschliesslich um Seiten über Istrien und die Kvarner-Bucht, die von den Regierungen gefördert werden und über Verbrechens- und Unfallmeldungen, sowie Seiten über innere Politik, wie z.B. Wahlen, Regierungswechsel, ökonomische und finanzielle Krisen. Was die Rundfunk- und Fernsehinformation betrifft, bewährt Rai mit grosser Mühe die Sendung “Est-Ovest (Ost-West)”, die jedoch Themen über Mitteleuropa und Balkan behandelt. Es gibt keine genauen Nachrichten über Berichte und Sendungen in Österreich, Slowenien und Kroatien: es hat grenzüberschreitende Kooperationen auf nicht kontinuierlichen Basis gegeben. Der Mangel an Mitteilungen und Informationen wird darüber hinaus von der ökonomischen krise, sowie auch von der Unzufriedenheit und der Nationalismus in verschiedenen Staaten gegen Europa und Europeismus geschädigt. Weitere Projekte, wie z.B. die Euroregion, finden in den Medien nicht mehr Raum für Diskussion und ebenso keine Sponsors. Die angrenzenden Regionen haben sich abgekapselt: die physischen Grenzen sind gefallen, aber die Grenzen der Ideen und der Nachrichten bleiben immer noch.

Es ist an der Zeit, auf die gemeisamen Initiativen zu besinnen, um die letzten Barrieren aufzubauen und die Nachrichten im Umlauf gehen zu lassen. Aus diesem Grund, schlägt der Journalistenverband von Friaul-Julisch-Venetien zwei Űberlegungstage am 26. und 27. September 2014 vor. Für diese Gelegenheit ist ein symbolischer Ort für die ganze Euroregion gewählt worden: Arnoldstein, kärntnerisches Dorf gleich nach der Grenze mit Italien und Slowenien und unter dem Berg Dreiländereck, auf welchem Gipfel treffen sich die italienischen, slowenischen und österreichischen Wege. Die gemeinde Arnoldstein hat die Initiative unterstützt und die Gastfreundschaft in den Klosterruinen angeboten. Beim Treffen wird man über gemeinsamen Initiativen mit den Journalisten von Kärnten, Friaul-Julisch-Venetien und Slowenien nachdenken und werden auch Journalisten aus Kroatien als Freunde eingeladen.

Das Programm lautet wie folgt:

Freitag, den 26. September 2014
15 Uhr: Ankunft und Eintragung.
Grusswörter des Bürgermeisters von Arnoldstein, Herrn Erik Kessler (auch die Bürgersmeister von Tarvis und Kranjska Gora werden eingeladen sein).
15.30 Uhr: Arbeitsbeginn.
18.30 Uhr: Arbeisende.
Beiträge der Journalistenvertreter (der Vorsitzende des italienischen Journalistenverbandes CNOG, Enzo Jacopino, wird eingeladen sein).
Abendessen.

Samstag, den 27. September 2014
Von 10 bis 12: Uhr Arbeitsabschluss in Anwesenheit der Institutionsvertetungen der regierungen von Friaul-Julisch Venetien, Kärnten und der slowenischen Nachbarregion (Vertreter der kroatischen Institutionen warden eingeladen sein).
Mögliche Unterzeichnung eines Vereinbarungs- oder Absichtsprotokolls, um den Dialog unter den Nachbarregionen politisch zu fördern. Solche “Dreigrenzencharta” wird eine ganze Reihe einzelner Treffen zwischen Journalisten der verschiedenen Orte fördern.
12 Uhr: Arbeitsende und Trinkspruch mit Erfrischungen.
Heimkehr.

Das zweitagige Treffen wird auch in dem Ausbildungsprogramm und –plan eingegliedert: 4 eventuelle Kredite

Redazione

Commenti

Nome *

Sito web

Ultime news